כל מה שמעניין הורים אצלכם במייל! הטבות, מבצעים, פרסים, כתבות ועוד המון דברים טובים | רשמו אותי עכשיו

תנאי השימוש באתר בייבילנד 2018

תאריך עדכון: 15.1.2018

תנאי השימוש באתר בייבילנד – 2018

כללי

1.      ברוכים הבאים לאתר "בייבילנד" – המרכז את כל המידע להורים, ליולדת, לאם ולתינוק, והכולל, בין היתר, פורומים ובלוגים בנושאים שונים.

2.      השימוש באתר בייבילנד (להלן – "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בהם, כלשונם.

3.      הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן.

4.      הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.

5.      האמור בתקנון מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

 

הנהלת האתר

 

6.             האתר הינו בבעלות חברת פיליפ חדד יועצים בע"מ ח.פ. 512895731, חברה פרטית רשומה בישראל הקיימת ופועלת מאז שנת 2001 (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "בעלי האתר" ו/או "החברה").

7.             הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תקנון זה.

8.             הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 

הגבלת השימוש באתר

 

9.             האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

10.         חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה.

11.         אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני.

12.         אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.

13.         הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכות היוצרים, ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

14.         גולש אשר ינהל פורום באתר מתחייב כדלקמן:

א.              הפורום יהיה אישי בלבד. אין לנהל פורום מסחרי ו/או למטרות מסחריות.

ב.              אין להעלות לפורום פרסומות מכל מין וסוג שהוא ו/או לעשות שימוש בפורום בכדי לפרסם ו/או למכור מוצרים ו/או שירותים מכל מין וסוג שהם.

ג.              אין להעלות לפורום תכנים ו/או כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני.

ד.              אין להעלות לפורום תכנים שיש בהם משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובין היתר מתחייב הגולש להימנע מהעלאת פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.

ה.              מובהר בזאת כי האחריות על התוכן שיועלה לפורום הינו על הגולש בלבד.

 

אחריות האתר

 

15.         המידע באתר אינו מהווה משום חוו"ד ו/או ייעוץ רפואי או משפטי או אחר ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד.

16.         הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

17.         הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכם, הגולשים. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל תוכן ואת השינויים בחלוף הזמן.

18.         הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, אם לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.

19.         הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

20.         הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

21.         הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא התראה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

22.         הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

23.         בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". אין הנהלת האתר יכולה להתחייב כי הגלישה והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או  מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

24.       לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

25.       בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך.

 

הזכויות באתר

 

26.         זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם להנהלת האתר בלבד ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק ו/או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

27.         על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה להנהלת האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

א.               קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.

ב.              השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.

ג.              השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.

"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.

"אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.

ד.              ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה –

1.             היצירה תובא כפי שהיא – לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.

2.             יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

ה.              לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות לקישורים קיימים.

ו.              בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט למקור היצירה באתר.

 

סימני מסחר

 

28.         סימן המסחר בייבילנד הינו סימן מסחר רשום של הנהלת האתר ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותה המפורשת ובכתב.

29.         יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

 

קישורים לאתרים אחרים

 

30.         האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.

31.         הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

32.         כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בין הגולש ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

33.         השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

34.         בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

 

חשבון משתמש

 

35.         הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

36.         הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן לענין יצירת חשבון משתמש:

א.              אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

ב.              אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

ג.              הגולש/המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאחר אחר כלשהו.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית, לכאורה.

37.         מובהר, כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

38.         הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

א.              אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

ב.              על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

ג.              על הסיסמא להכיל לפחות 5 תווים, מתוכם לפחות 2 אותיות.

ד.              הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

39.         הגולש מתבקש להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תקנון זה.

40.         מבלי לפגוע באמור בסעיף 7 לתקנון, הנהלת האתר שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

 

דיוור ישיר

 

41.         בעלי האתר מעוניינים לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS ו/או בדואר רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

42.         בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר לשגר אליו מעת לעת למכשיר הסלולרי שמסר בעת ההרשמה SMS דברי פרסומת ו/או באמצעות דיוור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני ו/או הודעות דיוור לכתובת המגורים, מסרים פרסומיים ו/או שרותיה ו/או מוצריה ו/או שירותים של חברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק.

43.         כמו כן, ידוע למשתמש כי בעלי האתר אינם צד להתקשרות ואינם אחראים על טיב השירות/מוצר שיוצע למשתמש על ידי הגופים השונים.

44.         בעלי האתר מעוניינים להעביר מדי פעם את פרטי המשתמש כפי שהתקבלו בעת ההרשמה וכן את המידע שנאסף על המשתמש במאגר המידע של האתר (מאגר מידע רשום שמספרו 700061838 – להלן: "מאגר המידע") (ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה (כמפורט בסעיף 54 מטה) אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות.

45.    בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי נוסף" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר להעביר את הרשומות על שמו ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדים עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לפנייה עתידית בדיוור ישיר (בדוא"ל, ב- SMS, בטלפון ובכל אמצעי אחר) לצורכי שיווק ופרסום ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בדיוור ישיר ולצורכי פילוח וניתוחים סטטיסטיים. ייתכן כי חלק מהחברות ישתמשו בכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שלך לצורך התאמת הפרסום שהנך נחשף אליו בעת הגלישה באתרי אינטרנט וברשתות מדיה חברתית, באופן שיקדם את הפרסום של חברות אלו בבאנרים, ובאופן שיקדם חברות אלו בתוצאות שהנך מקבל בעת השימוש במנועי חיפוש (למשל, ייתכן כי החברות יעבירו את כתובת הדוא"ל שלך ו/או מספר הטלפון שלך לגוגל ופייסבוק, לצורך שימוש בכלי הפרסום של גוגל ופייסבוק לקידום מכירות). העברת מידע מהמאגר לחברות אלו תהיה רק לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף)."

46.         המשתמש יכול בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר מאתר החברה ו/או לבטל את הסכמתו להעברת פרטיו לצד שלישי. הסרת המשתמש מרשימות התפוצה של אתרים חיצוניים ו/או חברות חיצוניות אינה באחריות בעלי האתר.

להסרת פרטי המשתמש ממאגר החברה יש לשלוח מייל לכתובת: mazkirut@phc.co.il.

47.         אם נפלה טעות, והמשתמש קיבל דיוור מהאתר מבלי שנרשם או בקשה להסרה לא בוצעה, יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר יפעלו לתיקון התקלה לאלתר.

48.         למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנהלת האתר תפעל להפצת דיוור ישיר ולמחיקת מידע ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובפרט עפ"י סעיף 17ו' לחוק הגנת הפרטיות.

49.         אין בהרשמה לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

מדיניות פרטיות

 

50.         בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר ע"י הגולש בעצמו, הן ביודעין (כגון בעת פתיחת חשבון משתמש) והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם הגולש). מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם הנהלת האתר ובאחריותה. מדובר במאגר מידע רשום שמספרו 700061838.

51.         השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין.

52.         למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנהלת האתר מחויבת לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובפרט עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

53.         ככל שנדרשים פרטיים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, הנהלת האתר תבקש מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.

54.         הנהלת האתר רשאית להעביר מידע ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדות עימה בשיתוף פעולה, בהתאם לרשימה המפורטת להלן (לעיל ולהלן – "החברות החיצוניות")  אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות, לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).

המשתמש יודע ומסכים כי הסרת הדיוור בחברה מחייבת רק את החברה ו/או בעלי האתר. באם המשתמש מבקש להיות מוסר מרשימת הדיוור של מי  מהחברות החיצוניות , עליו לבקש זאת בנפרד ובאופן ישיר מול אותה החברה.

 

להלן רשימת החברות החיצוניות: אבוט מעבדות רפואיות בע"מ, פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ, מטרנה תעשיות שותפות, קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ, ד"ר סמואלוב יבוא ושיווק בע"מ, ניקה אורגניקס בע"מ, מאמי קר בע"מ, במבינו קינג בע"מ, אלפא בע"מ, שסטוביץ שמעון בע"מ, נובל אינפיניטי בע"מ, יוניליוור ישראל שיווק, טבע תעשיות פרמצבטיות, פרומדיקו בע"מ, כמיפל בע"מ, מיננה בע"מ, הנסיך הקטן אורן ואביב, רנדי בע"מ, ראפ שרית רחל, פאן אייל, לוי משה, ברשף סיון שמחה, ס.מ.ל הצלחה בע"מ, סוויסרה תעשיות בע"מ, סופר פארם ישראל בע"מ, צומת ספרים שיווק בע"מ, סטימצקי (2005) בע"מ, גולדן הארט אפ.אמ.סי.ג'י בע"מ, כהן אבי ברטי, אי-סקוור סחר ואחזקות בע"מ, הולומדיה טכנולוגיות בע"מ, ידיעות אחרונות בע"מ, ביאפאל סחר בע"מ, פישר תעשיות פרמצבטיות, בייבי ארט, דוורון יבוא ויצוא בע"מ, כצט בע"מ, גיטה בגס בע"מ, אינטרסן (1996) בע"מ, קידסטאר גדווילס פאני, דדש שמעון, טופ ליין א.ג.ש בע"מ, עיצובים לאימהות בע"מ, חברת דנטלון בע"מ, רוסולינג בע"מ, בייבי בי מוצרי נוחות באיכות בע"מ, איתן ספקים לבתי מרקחת בע"מ, אילנית שיווק צעצועים בע"מ, מאגו סייפטי בע"מ, ג'נרל מילס ישראל בע"מ, סמול וורלד טויז בע"מ, יו.אס. רוקס אן גולד בע"מ, ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, חברת תפוח טכנולוגיות טבעיות (1993) בע"מ, ל.כ מור תעשיות צעצועים בע"מ, מילניום מרקטינג – אינטרטייד (1999) בע"מ, מזרונית, אייץ אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ, י.את א. ברמן בע"מ, שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, סנו מפעלי ברונס בע"מ, סטאר בר, ל.ד ישראל אוטו אקוויפמנט השקעות בע"מ, בייבי סטאר מוצרי תינוקות בע"מ, טרגט הום אלקטריק בע"מ, עריסה שמתלבשת, nogibogi, אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ב.ב קשרים שיווק ומסחר בע"מ, פומפיטיס בע"מ, קידי קארד בע"מ, ניחותא ברנד בע"מ, די.אנ.אי נטוורקינג  בע"מ, דנשר(1963) בע"מ, בייביז בנמל בע"מ, ע. לפידות פרמצויטיקלס בע"מ, סטאר בר, קוראים הוצאות ספרים (1995) בע"מ, אלון ובועז נטוראל פודס בע"מ, פידוול בע"מ, איי בייבי טיים בע"מ, ניסוי וטעייה בע"מ, נוגה נוגה, תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, פרמהבסט יבוא (2003) בע"מ, פוגל'ס השקעות בע"מ, ריקו ברנד בע"מ, מורז צמחי מרפא (1989) בע"מ, אצבעוני יבוא ושיווק בע"מ, הומסייל, פשושיק, קסמים צבעוניים, קל-גורית יזמות ופיתוח בע"מ, קרפטיזם, בייבי סמארט בע"מ, בייבי אספן, אס. די יבוא ושיווק כלי בית ומתנות בע"מ, הגר בן דוד, forever living, חיסונית בע"מ, עיצובים לאימהות בע"מ, איי אימפורט יזמות בע"מ, bunny tummy, אוריאל מגיק סליפ בע"מ, י. איטליאנו אחזקות בע"מ, אלנתן אימפורט בע"מ, בראונשטיין יועצים בע"מ, קהלת יבוא בע"מ, מכבי שירותי בריאות, אופק שיווק ומסחר, MIT MIT עוסק מורשה 036980605, עדנה- עיצוב אישי לתינוקות. מעיין ההורות,

מילאנו מערכות ישיבה בע"מ ח.פ. 515583789, חיה בגן עדן הפקות, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, מועדון יולדות הדסה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, המרכז הרפואי הלל יפה, מועדון יולדות ליס, המרכז הרפואי אסף הרופא, מרכז רפואי וולפסון, תאגיד הבריאות בית החולים רמב"ם, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רקיט בנקיזר בע"מ, לייף דיירקט, לייף סטייל מועדון נאמנות לקוחות בע"מ, קרן ליברמן- יצירה מהבטן.

 

55.         הנהלת האתר רשאית להעביר לצד ג' כלשהו את פרטיו האישיים של הגולש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, גם במקרים הבאים:

א.              במקרה של מחלוקת משפטית בן הגולש לבין הנהלת האתר.

ב.              במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצד ג'.

ג.              במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון זה.

56.         כל תמונה או סרטון שהמשתמש מפרסם באתר שייך למשתמש. ואולם המשתמש בפרסום התמונות ו/או הסרטונים באתר נותן לבעלי האתר רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה ופטור מתמלוגים, להשתמש בתמונות ו/או בסרטונים כרצונם לרבות פרסום התמונות באתר לצרכי שיווק ופרסום ובכל אמצעי מדיה נוסף אך בכפוף לשימוש ראוי.

57.         בעצם שליחת התמונות ו/או הסרטונים ועל ידי חתימה על "אישור התקנון" המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לבעלי האתר לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטונים, וכי לא תהיה למשתמש כל טענה כנגד השימוש כאמור.

58.         הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש/גולש. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי לא תבוצע חדירה לא מורשית לשירותי האתר ולחשבון המשתמש/גולש, אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון משתמש.

59.         על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

הגרלות

 

60.       הנהלת האתר רשאית מעת לעת לערוך מבצעים לקידום מכירות ו/או מבצעי הגרלות בכפוף להוראות משרד האוצר והאמור בהודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.לכל מבצע הגרלות שתפעל במסגרת האתר יהא תקנון נפרד.

 

מבצעים ותחרויות

 

61.       הנהלת האתר רשאית מעת לעת לערוך ו/או לפרסם מבצעי קדם ו/או מבצעים שונים (להלן: "המבצע" ו/או "המבצעים") ו/או תחרויות שונות (להלן: "תחרות" ו/או "תחרויות"). המבצעים ו/או התחרויות יהיו בכפוף לדין הישראלי. כמו כן המבצעים והתחרויות יהיו כפופים לשיקול דעת מלא ובלעדי של הנהלת האתר, בין היתר אך לא רק, מועד המבצע ו/או התחרות, משך המבצע ו/או התחרות, הארכתו ו/או קיצורו ו/או הפסקתו באמצע וללא מתן הודעה מקדימה ו/או עד גמר המלאי.

 

62.       בכל מבצע ו/או תחרות להנהלת האתר יש שיקול דעת מלא מי יהיה חבר השופטים, היא אינה חייבת לפרסם מיהו חבר השופטים ו/או מספר השופטים, חבר השופטים רשאי אך לא חייב לנמק את בחירתו, הבחירה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

 

63.       פרסום שמות הזוכים במבצעים ו/או בתחרויות ו/או בהגרלות יבוצע ע"י הנהלת האתר עפ"י כל דין ובנוסף באתר בייבילנד ובדף הפייסבוק שלה. כמו כן, הנהלת האתר תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים בכל מדיה אחרת, עפ"י שיקול דעתה.

 

64.       ככל שבמסגרת מבצע ו/או תחרות יוענק פרס ו/או מתנה לזוכה ו/או הזוכים, הנהלת האתר תהא אחראית אך ורק למשלוח הפרס ו/או המתנה לכתובת של הזוכה כפי שציין במסגרת התחרות ו/או המבצע. מובהר בזאת כי הנהלת האתר אינה אחראית לטיב המוצר ו/או איכות המוצר ו/או השימוש במוצר ו/או פגם במוצר ו/או כל נזק שנגרם למוצר ו/או כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר. ככל שמצויין שווי כספי בסמוך למוצר המוכתר פרס ו/או מתנה, השווי הכספי הרשום באתר אינו מחייב, וככל שניתן להשיג את המוצר בשווי נמוך יותר מהרשום באתר אין זה באחריות הנהלת האתר.

 

הרשמה מוקדמת לתערוכת בייבילנד ו/או הרשמה במהלך התערוכה

 

65.       כל מבקר אשר מבקש להשתתף בתערוכה ולקבל הטבה בעת ביקורו בתערוכה (להלן: "המבקר" ו"הטבת הרשמה" בהתאמה) נדרש למלא באתר בייבילנד את הפרטים הבאים: שם מלא, עיר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד והאם יש לו/לה ילדים, תאריך לידה והאם מצפים לתינוק.

66.       כל מבקר אשר נרשם דרך אתר בייבילנד יקבל שובר אשר יזכה אותו בהטבת הרשמה בעת ביקורו בתערוכה, ובכפוף להצגת השובר. מובהר בזאת כי מבקר אשר לא יבצע רישום לתערוכה דרך האתר לא יהא זכאי להטבת ההרשמה.

67.       כל מבקר שנרשם לתערוכת בייבילנד דרך אתר בייבילנד בעצם רישומו מסכים לתנאי השימוש של האתר.

68.       כל מבקר שנרשם לתערוכה מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

69.       כל מבקר אשר נרשם לתערוכה ומתנגד לשימוש בפרטיו ו/או מעונין להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ו/או מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר (קבלת מידע פרסומי ו/או מידע פרסומי נוסף כמפורט לעיל) יודיע על כך ע"י שליחת מייל לכתובת mazkirut@phc.co.il ו/או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

70.         כל מבקר אשר נרשם לתערוכה ומתנגד להעברת הרשומות על שמו ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדים עימה בשיתוף פעולה אך לא רק (וכמפורט לעיל) יודיע על כך ע"י שליחת מייל לכתובת mazkirut@phc.co.il ו/או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

71.         כל מבקר שנרשם לתערוכה באופן המתואר לעיל יהא זכאי לקבל את הטבת ההרשמה. חלוקת ההטבות הינה בשיטת כל הקודם זוכה ועד גמר המלאי. הנהלת האתר ו/או התערוכה רשאית להפסיק את מתן חלוקת ההטבה מבלי ליתן הודעה מוקדמת.

72.         ביטול רישום ו/או ביטול כרטיס לתערוכה ו/או לאירוע מאירועי mom-to-be party ו/או אירוע אחר שהוא מטעם החברה, מכל סיבה שהיא, כפוף למסירת הודעה בכתב לחברה עד 48 שעות טרם מועד התערוכה ו/או האירוע. ביטול הנעשה במועד וכדין, יזכה את המבטל בהחזר כספי בגין הכרטיס, אם וככל ששולם. כל ביטול שייעשה שלא בהתאם להוראות סעיף זה, לא יזכה את המבקר בהחזר כספי שהוא בגין הכרטיס שנרכש.

73.         הנהלת האתר ו/או התערוכה אינה אחראית באופן כלשהו לטיב המוצרים שיינתנו למבקר במסגרת הטבת ההרשמה.

 

שינוי תנאי השימוש

 

74.       הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  הודעה על כך תשלח לגולשים שאישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

 

דין ושיפוט

 

75.       הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.