כל מה שמעניין הורים אצלכם במייל! הטבות, מבצעים, פרסים, כתבות ועוד המון דברים טובים | רשמו אותי עכשיו

תקנון פעילות בקבוצת בייבילנד

תקנון פעילות בקבוצת הפייסבוק של בייבילנד

1.             הפעילות

1.1          ע. לפידות פרמצויטיקלס בע"מ (להלן – "עורכת הפעילות") מנהלת קבוצת "בייבילנד" עורכת פעילות נושאת פרסים שתעלה בקבוצת הפייסבוק של בייבילנד שכתובתו- https://www.facebook.com/BabyLand.il (להלן – "אתר הפעילות").
1.2        בפעילות זכאיות להשתתף כל הגולשות חברות הקבוצה אשר מילאו אחר כל התנאים המוקדמים לפי סעיף 3 להלן ועמדו בתנאי תקנון זה (להלן – "המשתתפות").
1.3        התקנון להלן רשום בלשון נקבה מטעמי יעילות, אך הוא מכוון לנשים וגברים כאחד.
1.4        במסגרת הפעילות, נדרשות המשתתפות לשתף בקבוצה במשפט- הסיטואציה הכי קשה להתמודדות עם ילדים ביומיום  (להלן – "תגובה" ו- "הפעילות", בהתאמה) ולתת את הסכמתן לתנאי תקנון זה.
1.5        בסוף תקופת הפעילות צוות שופטים ועורכת הפעילות תבחרנה 10 משתתפות אשר שיתפו במשפט- הסיטואציה הכי קשה להתמודדות עם ילדים ביומיום, התגובות הללו יזכו את הגולשות הנ"ל בפרס, כהגדרתו להלן, ובלבד שעמדו בכל הוראות תקנון זה.
1.6        10 המשתתפות אשר הגיבו וצוות השופטים ועורכת הפעילות ימצאו שכתבו את התגובות המקוריות ביותר, יזכו כ"א באריזת ריזאלטס STOP! ובספר "מה עושים עכשיו?" של פרופ' עמוס רולידר וגב' מור אסאל. זאת לאחר שימסרו בהודעה פרטית למנהלת הקבוצה את כתובת המייל ו/או כתובת הדואר שלהן לשליחת מכתבים ומספר הטלפון שלהן בכדי לקבל את הפרסים.
1.7        תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הגולשות והמשתתפות בקבוצה בקשר להשתתפות בפעילות.
1.8        בעצם השתתפות בפעילות, מסכימה המשתתפת לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר.

2.             תקופת הפעילות

2.1        הפעילות תתקיים החל מהיום 26.3.19 בשעה 12:00 ועד ליום 8.4.19 בשעה00:00  (להלן – "תקופת הפעילות").
2.2        עורכת הפעילות שאחרי ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או תקופת הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר הפעילות ושתוקפה יהיה מיידי או בכל מועד אחר שתבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מוסכם כי הודעה, כאמור, תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.

3.             תנאים מוקדמים להשתתפות בפעילות וזכאות לזכייה

3.1        רק הגולשות אשר מילאו אחר כל התנאים הבאים במצטבר, יהיו זכאיות להשתתף בפעילות ולהיות מועמדות לזכייה בפרס. משתתפת שלא תעמוד באחד מהתנאים האמורים להלן ו/או בהוראה מהוראות תקנון זה, לא תיהיה זכאית להשתתף בפעילות ואם השתתפה בה וזכתה, לא תוכר זכייתה והיא תיפסל, והכל על פי שיקול דעתה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וללא צורך בהודעה למשתתף.
התנאים המצטברים שעל המשתתף לקיים טרם השתתפותו בפעילות הם כדלקמן:

3.1.1           המשתתפת בעלת עמוד אישי בפייסבוק.
3.1.2           המשתתפת חברה בקבוצת "בייבילנד".
3.1.3           המשתתפת מילאה את הפרטים הנדרשים להשתתפות בפעילות כאמור בסעיף 4 להלן, ככל שנדרשים.
3.1.4           בעצם השתתפותה בפעילות המשתתפת מאשרת את הסכמתה לתנאי תקנון זה.
3.1.5           המשתתפת עמדה בהוראות תקנון זה.
3.2        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל משתתפת בפעילות אשר הפרה הוראה מתקנון זה, ובמקרה, כאמור, לא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
3.3        משתתפת אשר לא עמדה בכל התנאים האמורים לעיל, בהוראות תקנון זה, לא תוכל להשתתף בפעילות ולא תיהיה זכאית להטבה, ואם זכתה בפעילות תהא עורכת הפעילות רשאית לפסול את זכייתה.

4.             ההשתתפות בפעילות

4.1        כיצד משתתפים בפעילות:
4.1.1           המשתתפת חברה בקבוצת " בייבילנד " בפייסבוק.
4.1.2           כל משתתפת תכתוב במשפט מה הסיטואציה היומיומית הקשה ביותר בהתמודדות עם ילדים
4.2        כל משתתפת רשאית להשתתף בפעילות עד שלוש (3) פעמים, עם  שלושה (3) סיפורים  שונים, אולם כל משתתפת רשאית לזכות פעם אחת בלבד בכל תקופת הפעילות.
4.3        כל סיפור שיעלה כתגובה לאתר הפעילות, יכולה שתופיע באתר הפעילות ותהא גלויה כלפי כל והמשתתפת מסכימה לכך בעצם העלאת התגובה.
4.4        ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות ו/או תאגידים, בין שהן רשומות כחברות בפייסבוק ובין שאינן.
4.5        למען הסר ספק מובהר, כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות אינה מזכה את המשתתפת בפרס כלשהו.

5.             בחירת הזוכה

5.1        הגולשות עם התגובות שיעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות בפעילות, כפי שפורטו לעיל, יהיו זכאיות להשתתף בפעילות.
5.2        התגובות יישפטו על ידי שלושה שופטים בפעילות אשר יהיו נציגי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וההחלטה בדבר 10 התגובות הזוכות תעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: המשפט המעניין או המקורי ביותר, המשתתפת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לגבי בחירת התגובות הזוכות.
5.3        הודעה על זוכה, לרבות שמה המלא, תופיע באתר הפעילות.
5.4        מובהר כי בפעילות זו אין שום משמעות לכמות הצבעות/ "לייקים" לסיפורים הרשומים בפעילות. כמות הצבעות/ "לייקים" כאמור, לא תילקח בחשבון בשיקול צוות השיפוט, לא תהווה משתנה משפיע בפעילות ולא תקנה יתרון בכל צורה שהיא למשתתף.
5.5        בהעלאת התגובה מסכימה המשתתפת ומאשרת שעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם באתר הפעילות ו/או בדפי הפייסבוק של " בייבילנד ", את שמם ותמונת הפרופיל של המשתתפים ו/או המועמד לזכייה ו/או הזוכים, וכן את התמונה שהועלתה במסגרת הפעילות והמשתתפת נותנת בזאת הסכמה לכך ומאשרת כי ידוע לה כי זהו תנאי להשתתפות ו/או זכייה בפעילות.

6.             הודעה לזוכה

6.1        לאחר בחירת 10 הזוכות, כאמור בסעיף 5 לעיל, תישלח לכל מועמדת לזכייה הודעה בפייסבוק בה תתבקש להשיב ולמסור את מספר הטלפון שלה ליצירת קשר (להלן – "הודעת אימות הפרטים").
6.2        על המועמדת לזכייה להשיב להודעת אימות הפרטים תוך 72 שעות ממועד שליחת ההודעה (כפי שנשמר אצל עורכת הפעילות), ולציין את כל הפרטים המבוקשים בהודעה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון רגיל, טלפון סלולארי וכתובת דואר אלקטרוני.
6.3        במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשר עם משתתף מועמד לזכייה ו/או לא נוצר קשר כאמור, מכל סיבה שהיא, בתוך 72 שעות ממועד הודעת אימות הפרטים תפסל המועמדת לזכייה ותאבד את האפשרות לזכות בפרס, ולא יהיו לו כל טענות בגין כך. במקרה כאמור, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים אך לא חייבים לפי שיקול דעתם הבלעדי לפנות למועמד הבא לזכייה.
6.4        מועמדת לזכייה שהשיבה במועד להודעת אימות הפרטים, מסרה את הפרטים הנדרשים, ונוצר קשר טלפוני בינה לבין עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ופרטיה אומתו והיא נמצאה זכאית לזכות בפרס, תוכרז כזוכה.
6.5        לאחר ההכרזה כזוכה, תישלח לכל זוכה הודעה על זכייתה בפרס. הודעת הזכייה תשלח באמצעות הודעה בפייסבוק של פייסבוק המשתתף והיא תכלול את פרטי הזכייה (להלן – "הודעת הזכייה").
6.6        רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתפת על זכייתו בפרס, תהווה אישור בדבר הזכייה לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה.
6.7        למען הסר ספק, אם הפרטים שמסרה הזוכה בעת ההרשמה לפעילות ו/או בהודעותיה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או לא ניתן יהיה לתאם עמה טלפונית את פרטי הזכייה בתוך 72 שעות ממועד שליחת הודעת אימות הפרטים ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לקבל את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה למסירת הפרס ו/או למימושו, תהיה עורכת הקבוצה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול את זכייתו של הזוכה ולבחור בזוכה חלופי מתוך מועמדי הזכייה. עורכת הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת זוכה בהתאם להוראות סעיף זה.

7.             מימוש הפרס

7.1        זוכה אשר קיבלה הודעת זכייה תוכל לממש את הזכייה במועד-8.4.19ובמקום שיפורטו בהודעת הזכייה וכפי שיתואם עמה ע"י עורכת הפעילות ובהתאם לתנאים ולמועדים שייקבעו על ידי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להאריך את מועד המימוש האמור לפי שיקול דעתם הבלעדית, ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך.
7.2        היה ונבצר מן הזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא בתאריך 10.4.19 -יומיים לאחר מועד הזכייה, לא תהיה הזוכה זכאית לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה, ועורכת הפעילות וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.
7.3        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה, לרבות בעת קבלת ההטבה ו/או בעת הטקס ו/או בעת מימוש ההטבה, ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או בשמו של הזוכה לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה, מלבד ההטבה אותה קיבל, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה, ובעצם השתתפותו בפעילות מסכים הזוכה לתנאי זה.
7.4        הזוכה מסכימה ומאשרת כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את שמה ו/או תמונתה ו/או פרטיה בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי בהקשר הפעילות והמוצר, וזאת ללא תמורה עד שבוע לאחר מועד הזכייה, והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד הקבוצה ו/או מי מטעמה.
7.5        כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה ומוסכם כי התמורה היחידה שהזוכה זכאית לה לפי תקנון זה בגין השתתפותה בפעילות הינו הפרס כהגדרתו בתקנון זה.
7.6        כל מס ו/או תשלום חובה אחר, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.

8.                 סייגים לזכייה

8.1        כל משתתפת מצהירה ומתחייבת בזאת כי היא הבעלים של כל הזכויות בתגובה ו/או הסיפור ו/או ו/או בתמונתה וכן שהיא מחזיקה בכל הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות בקשר עם העלאת התגובה כאמור, אם נדרשים כאלו.
8.2        המשתתפות מעניקות לעורכת הפעילות, רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תשלום תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, לפרסם את התגובה הזוכה ואת תמונות המשתתפות שהוכרו כזוכות , באתר עורכת הפעילות ו/או בעמוד/י הפייסבוק של עורכת הפעילות, ו/או באמצעי מדיה אחרים ו/או באירועי יח"צ מכל סוג שהוא בהקשר הפעילות ו/או המוצר ריזאלטס STOP!, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
8.3        לצרכי הפרסום כאמור בסעיף 8.2 לעיל, עורכת הפעילות תהא רשאית לערוך את התגובות לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/או גריעה מהן, וכאמור, לעשות בתמונות שימוש בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה (ככל שיהיו), לכל צורך ועניין, וכן לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה בתמונות ו/או כל שימוש אחר.
למען הסר ספק, עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתמונות שיתקבלו לצורך הכנת סרטון שיפורסם באתר You Tube, אתר האינטרנט של עורכת הפעילות וכל מדיה נוספת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. מובהר כי הסרטון האמור יכול שיהיה ציבורי ויכול שיהיה פרטי.
8.4        המשתתפת מתחייבת כי כל תוכן מכל סוג שהוא (טקסט, תמונה, קול) ו/או כל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידה אינו פוגע ו/או לא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני, לא יהיה בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים, המבזה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
8.5        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת  להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, ובכלל זה למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו.
8.6        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שומרים על זכותם לפסול, בכל עת, התמודדותם ו/או זכייתם של משתתפת ו/או זוכה, אשר, בין השאר, ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת לזכות בהטבה.

9.                 הפרס

9.1        הפרס לכל זוכה (לעיל ולהלן – "הפרס") הינו: מארז ריזאלטס STOP! ועותק של הספר "מה עושים עכשיו?" בלבד באופן ובמועד הקבוע בהודעה שתימסר לזוכה.
9.2        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת, לשנות את הפרס  בהתאם לבחירת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שיש לפרס החלופי זיקה לפעילות.
9.3        הפרס לא ניתן להעברה לצד שלישי.
9.4        עורכת הפעילות וכל הבאים מטעמה  לא ישאו באחריות לכל נזק, אובדן גניבה ו/או הפסד, או עוגמת נפש או כל נזק ממוני ו/או גופני שיארעו לזוכה ו/או מי מטעמו בעקבות קבלת הפרס ו/או מימוש הפרס (לרבות אי-קבלה ואי-מימוש כאמור) ו/או בקשר להשתתפות בפעילות. הזוכה פוטר את  שאחרי ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בקשר לפרס ו/או בכל הנוגע לו או הנובע ממנו.

10.             אתר הפעילות

10.1    השימוש באתר הפעילות כפוף לכל הוראות תקנון זה והדין. בעצם השימוש באתר הפעילות, מאשרת ומצהירה המשתתפת כי היא קראה את כל הוראות תקנון הפעילות והיא מסכימה להן ומתחייבת לפעול על פיהן.
10.2    הוראות תקנון אתר הפעילות חלות על כל שימוש באתר הפעילות, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
10.3    המשתמשת מתחייבת שלא לעשות באתר הפעילות שימוש למטרות מסחריות ו/או למטרות שאינן חוקיות ו/או אינן הולמות מסיבה כלשהי.
10.4    המשתמשת מתחייבת לנהוג בתום לב בשימושו באתר הפעילות ובמגעיו עם משתמשים אחרים בו ולמסור מידע נכון ואמין.
10.5    המשתמשת מתחייבת שלא לפגוע באופן כלשהו באתר הפעילות ו/או בתקינותו ו/או בשימושם של משתמשים אחרים בו.
10.6    עורכת הפעילות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את אתר הפעילות, לרבות עיצובו, תוכנו, תנאי השימוש בו, היקפו וזמינותו וכל היבט אחר הכרוך באתר הפעילות, והכל ללא הודעה מוקדמת.
10.7    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, עורכת הפעילות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק (בין באופן זמני ובין לצמיתות) בכל עת את הפעלת אתר הפעילות ו/או השירותים הניתנים במסגרתו ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת.
10.8    עורכת הפעילות תהא רשאית למנוע ממי מהמשתמשים את השימוש באתר הפעילות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

11.             פרטיות

11.1    עורכת הפעילות וכל הבאים מטעמו יעשו מירב המאמצים לשמור על פרטיות המשתתפת והמידע שמסר לה במסגרת המבצע, ולא יעשה במידע כל שימוש למעט בהתאם לאמור בתקנון זה.
11.2    החברה לא תמכור ו/או לא תעביר לצד שלישי כלשהו את פרטי המשתתף שנמסרו במסגרת המבצע, מבלי לקבל הסכמה מפורשת של המשתתף ו/או ככל שמסירת הפרטים כאמור מחויבת על פי דין /או בהליכים משפטיים.

12.             שימוש בקבצי ‏Cookie

12.1    המידע להלן נועד ליידע את המשתתפת על אופן איסוף המידע עליה ‏באמצעות  קבצי ‏ Cookie.
12.2     מהם קבצי ‏Cookie‏?‏
קבצי‎ Cookie ‎הם קבצי טקסט שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או ‏במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו את גולשת באתר המבצע. החברה עושה שימוש ‏בקבציCookies  ‎ כדי להבין טוב יותר את אופן השימוש שלך באתר.
12.3    ניהול העדפות השימוש בעוגיות  (‏Cookies‏)?‏
12.4    בהשתתפות בפעילות באתר, הינך מסכימה לשימוש בקבצי ה‎ cookies ‎וזאת לאחר הצגת מודעת הקוקיז. אם אינך מסכימה לכך ואינך מעוניינת שימקמו קבצי‎ Cookie ‎על מכשירך, עליך לשנות ‏את הגדרות הדפדפן שלך (אם הדפדפן מאפשר זאת) כך שיחסום ו/או ‏ימחק קבצי‎ Cookie ‎או שיתריע בפניך בשעה שקובץ‎ Cookie ‎ נשלח‎.‎ אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, באפשרותך לבדוק איך מתבצע התהליך, בלשונית העזרה של ‏הדפדפן בו את משתמשת.
12.5    שימי לב: חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש ‏בקבצי‎ Cookie ‎ואם תבחר לחסום ו/או למחוק קבציCookie  ‎ יתכן כי ‏חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן תקין‎.‎

13.             אחריות

13.1    המשתתפים מאשרים כי ידועה להם העובדה כי התגובות יועלו לאתר הפעילות, שהוא אתר אינטרנט הפתוח לציבור. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בתמונות שיועלו לאתר, לרבות שיתוף ברשתות חברתיות אחרות דוגמת פייסבוק, ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם כתוצאה מהעלאת התמונות ו/או השימוש בתמונות אשר ייעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.
בנוסף, המשתתפים, מכירים בכך שייתכן כי התגובות יועתקו או יורדו על ידי הציבור הרחב למקומות אחרים באינטרנט או לכל מקום אחר. המשתתפים מכירים בכך כי לעורכת הפעילות אין כל שליטה על אתרי אינטרנט או על כל שימוש בתמונות על ידי הציבור, ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי ולא יחויבו בגין כל חבות לכל נזק, אובדן, הוצאה וכיו"ב אשר ייגרמו למשתתפים ו/או עלולים להיגרם למשתתפים כתוצאה מכך.

13.2    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם מחויבים להגיב לפניות/ שאלות המשתתפים באתר הפייסבוק של עורכת הפעילות.
13.3    עורכת הפעילות אינה אחראית למעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו אשר מימוש הזכייה כרוך בפעולה שעליו לנקוט.
13.4    האחראית על אתר הפעילות והפעילות עצמה הינה עורכת הפעילות. עורכת הפעילות מפעילה את אתר הפעילות לנוחות המשתמשים בלבד ואין היא נותנת מצג כלשהו ו/או עורכת בדיקות כלשהן בקשר להפעלת אתר הפעילות ו/או השימוש בו על ידי הגולשים.
13.5    עורכת הפעילות אינה אחראית לפעילות התקינה של אתר הפעילות ו/או אתר האינטרנט פייסבוק, ו/או רשת האינטרנט ו/או שרתי האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או המערכות הממוחשבות ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או "בזק" ו/או המערכות הממוחשבות ו/או התוכנות הממוחשבות בהן נעשה שימוש באתר הפעילות וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתה ואין ולא תהיה לה שום אחריות בגין שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים בשימוש באתר הפעילות ו/או כשלים בקליטה משובשת ו/או באי קליטה של פרטי השתתפות של משתתף בפעילות.
13.6    מבלי לגרוע מהוראות סעיפים לעיל, במקרה של תקלה כלשהי באתר הפעילות ובכלל, אשר תפריע להתנהלות התקינה של אתר הפעילות יינתן שיקול דעת מלא לעורכת הפעילות להחליט האם ברצונה להוריד את אתר הפעילות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר הפעילות. בנוסף, ייתכן כי הפעלת אתר הפעילות ו/או השימוש באתר הפעילות יבוטלו מסיבות שאינן בשליטת עורכת הפעילות למשל עקב הוראות הדין ו/או הוראותיהם של מפעילי אתר פייסבוק. מכל מקום, עורכת הפעילות לא תישא באחריות בגין הורדת אתר הפעילות ו/או הפסקת שימוש באתר הפעילות על ידי גורם שלישי.
13.7    עורכת הפעילות אינה אחראית לבדיקת נכונותו ו/או דיוקו של מידע ו/או נתון כלשהו שנכתב על ידי המשתמשים באתר הפעילות.
13.8    עורכת הפעילות אינה אחראית להתנהגות הגולשים באתר הפעילות (לרבות הטרדות וכיו"ב) ו/או לתלונות על הטרדה של גולשים אחרים.
13.9    עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות של משתמשים באתר הפעילות שאינן עומדות בתנאי תקנון זה או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם מובהר כי אין במחיקת הודעות של משתמש ו/או באי מחיקתן על ידי עורכת הפעילות כדי לאשר ו/או לתת מצג כלשהו לגביהן ו/או להטיל על עורכת הפעילות אחריות כלשהי בגינן.
13.10    השימוש באתר הפעילות הינו באחריות המשתמשים בלבד. המשתמשים מאשרים כי לא תהיה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בכל הקשור בשימוש באתר הפעילות ו/או באמור בתקנון זה.
13.11    בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל, היה ויוכח כי עקב רשלנות של עורכת הפעילות נמנע ממשתמש השימוש באתר הפעילות ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לאתר הפעילות וזו תמצא מוצדקת, מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף, כאמור, יוגבל לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט.
13.1        ההשתתפות בפעילות הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או באתר פייסבוק.
13.2        המשתתפות מוותרות מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בכל הקשור לאמור בתקנון זה.
13.3        המשתתפות פוטרות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בקשר לפרס ו/או בכל הנוגע אליו או הנובע ממנו

14.             שונות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

14.1        מובהר כי הפעילות הינה לשם שעשוע בלבד, ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפות ו/או הזוכות ו/או מי מטעמם, בקשר עם הפעילות ו/או אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיו ו/או הפרס, וכל משתתפת ו/או זוכה,  מוותרת בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
14.2        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת. התקנון המחייב הינו התקנון המפורסם באתר הפעילות ובאחריות הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון שיעשו בתקנון.
14.3        הזוכה תהיה רשאית לקבל פרס אחד בלבד בכל תקופת הפעילות.
14.4        הזוכה נותנת בזאת את הסכמתה לעורכת הפעילות לשלוח אליה, לדף הפייסבוק שלו ו/או לכל מען אחר, את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו/או הדרושות לצורך קיום פעילות זו ויישומה, וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך.
14.5        במקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של זוכה בפעילות, מכל סיבה שהיא, ובין השאר מן הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה, תחויב הזוכה שזכייתה נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהחזר הפרס, ואם כבר מימשה את הפרס – היא מתחייבת להחזיר את הפרס ו/או שווי הפרס, וזאת מבלי שתהיה זכאית לפיצוי כלשהו.
14.6        מובהר, כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו/או קביעתה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לגבי זהות הזוכים. ההחלטה תהיה סופית ומוחלטות.
14.7        מוצהר בזאת במפורש כי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפות בה ו/או לזוכות במסגרתה כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, תנאיו, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך ו/או הנוגע בו.
14.8        מוצהר בזאת במפורש כי הפעילות אינה נערכת על ידי פייסבוק, וכי לפייסבוק לא תהיה כל אחריות לכל דבר ועניין הקשור לפעילות, והמשתתפות פוטרים בזאת את פייסבוק מכל אחריות כאמור.
14.9        ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ועל עובדי החברות הקשורות לפעילות.
14.10    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה והפעילות תופסק ו/או לא תחל, מכל סיבה שהיא, לרבות סיום הפעילות על ידי פייסבוק.
14.11    עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת הפעילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון פעילות זה ותחייב כל משתתפת. למען הסר ספק, לאף משתתפת בפעילות זה לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לה עקב פעולות כאמור.
14.12    כל משתתפת בעצם השתתפותה בפעילות, מצהירה  ומאשרת כי היא עומדת  בכל התנאים המוקדמים המפורטים בתקנון זה.
14.13    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליה הפרס בגין מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין.
14.14    כל משתתפת מתחייבת לשפות את עורכת הפעילות ו/או את הדירקטורים שלה ו/או נושאי משרה בה ו/או עובדיה ושלוחיה, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות סבירות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד), בהן תישא עורכת הפעילות, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתמונה ו/או כינוי שהועלו על ידי המשתתף לאתר הפעילות, לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.
14.15    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
14.16    תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד, בלשון נקבה, אך ההשתתפות בפעילות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
14.17    דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.